Tato webová stránka je pouze pro dospělé!

Jste plnoletí?

Používáním webových stránek přijímám obecné podmínky a předpisy o ochraně dat.

 
 

I agree, that Facebook/Google transmitted automaticaly information to Web Administration S.L. and use this subsequent. In practiclar my profil-informations, especially my Basisdata. I have read the data protection.

I can revoke these consent via Mail to support@camworld.tv .

 
Live kamera zdarma!!!
Uživatelé po telefonu obdrží live obraz zdarma.
Akce Online: 16 Dívky: 9 Chlapci: 1 Skupiny: 0 Páry: 0 Fetiš: 4 Bi: 2

Všeobecné obchodní podmínky pro vysílající prostřednictvím


§1. Rozsah platnosti / Obecně

Camworld.tv (dále nazývaný poskytovatel) dává na internetu k dispozici technické předpoklady pro platformu, na které se mohou zainteresovaní nabízející (dále nazývaní vysílající) představit případným návštěvníkům prostřednictvím obrazového přenosu a chatu. Poskytovatel, příp. partnerské programy, napojené na poskytovatele, poskytují služby výlučně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky jednotlivých vysílajících, příp. studií, které jsou s nimi v rozporu nebo se od nich liší, poskytovatel neuznává. Při používání služeb poskytovatele vysílající uznává platnost těchto všeobecných obchodních podmínek. Při registraci na internetových portálech, které popř. dá poskytovatel k dispozici, je vysílající na tyto všeobecné obchodní podmínky zvlášť upozorněn. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit všeobecné obchodní podmínky nebo je přizpůsobit vývoji internetu. Nabídka nových služeb podléhá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek. 

 

§2. Ochrana dat

Vysílající prohlašuje, že souhlasí, aby veškeré osobní údaje, které poskytovatel od něj přijal v rámci registrace, byly jím ukládány a dále zpracovávány podle Spolkového zákona na ochranu dat (BDSG), telekomunikačního zákona (TKG) a zákona o televizních médiích (TMG) jen tehdy, pokud je to nutné pro realizaci smluvního vztahu a rovněž pro účely vyúčtování.

Zde se jedná o inventarizační, uživatelská a zúčtovací data. Poskytovatel využívá při vyúčtování vysílajících následující data: číslo IP návštěvníka/vysílajícího, přístupová data návštěvníka/vysílajícího a rovněž datum a dobu trvání spojení všech možností přístupu prostřednictvím chatu nebo telekomunikace s vysílajícím.

Poskytovatel tímto nepřebírá žádný závazek, týkající se kontroly služeb a produkce, případně obsahu komunikace nabízených nebo využívaných vysílajícími z hlediska jejich zákonnosti. Vyhledávání nebo zpracovávání osobních dat vysílajícího nad popsaný rozsah se provádí jen se zvlášť uděleným souhlasem. Data jsou uchovávána jen do té míry, jak je to potřebné v rámci této dohody a s dodržováním platného práva. Vysílající má právo kdykoli požadovat informaci o svých uložených datech.

Poskytovatel vysílajícího výslovně upozorňuje na to, že ochrana dat pro jejich přenosy ve veřejných sítích, jako je internet, nemůže být podle současného stavu techniky obsáhle zajištěna. 

 

§3. Přihlášení a předpoklady pro účast

Využití nabídky a služeb poskytovatele přepokládá řádnou registraci. K registraci je oprávněn jen ten, komu je minimálně 18 let a je zcela způsobilý k právním úkonům. Vysílající se zavazuje,  že před přihlášením a využíváním služeb poskytovatele předloží vhodný písemný doklad, že je starší 18 let. To může být provedeno například zasláním kopie cestovního pasu nebo osobního průkazu. Vysílající bere na vědomí, že bez ověření věku nemá ve vztahu k poskytovateli právo na aktivaci svého účtu. Vysílající se zavazuje, že při registraci uvede úplné, správné a pravdivé údaje a tato data bude v případě potřeby aktualizovat. Pokud by údaje, uvedené vysílajícím, byly zastaralé, neúplné, nepravdivé nebo nepřesné, může poskytovatel vysílajícímu dát okamžitou výpověď a/nebo mu dočasně či trvale blokovat přístup a vysílajícího vyloučit z jakéhokoliv využívání jednotlivých nebo veškerých služeb. 

Vysílající se zavazuje, že bude chránit nabídku smluvní strany, uloženou na webovém serveru, a podle okolností i další samostatně uložená data jako jméno uživatele, heslo, obrazový materiál, přístupy online nebo možnosti přístupu v rámci telekomunikace vysílajícího před tím, aby se s nimi seznámily třetí osoby, zvláště nezletilé nebo vyžadující ochranu. Vysílající nese plnou zodpovědnost za veškeré užívání a čerpání služeb a nabídek nabízených poskytovatelem, které se uskuteční s použitím přihlášení do systému a hesla. Vysílající se zavazuje, že neprodleně sdělí ztrátu identifikačních dat nebo to, že se s nimi neoprávněně seznámily třetí osoby.

Obsah prezentace v nabídce poskytovatele je pouze věcí vysílajícího. Vysílající dbá sám v plném rozsahu o bezpečnost dat jím předávaných na internet a uložených na webových serverech. Vysílající prohlašuje,že je připraven k součinnosti při přihlášení, registraci, změně, blokaci nebo smazání své registrace v potřebném rozsahu a případnému odevzdání potřebného prohlášení (projevu vůle).

 

§4. Služby poskytovatele

Poskytovatel vyvinul systém interaktivní komunikace v digitálních sítích, jehož prostřednictvím mohou uživatelé internetu navázat kontakt s vysílajícími prostřednictvím přímého obrazového přenosu. Tento systém je mimo jiné nabízen poskytovatelem pod URL Camworld.tv. Vysílajícímu je známo, že poskytovatel může mít registrovány další domény, na kterých se systém může rovněž používat. Mimoto může být systém dán k dispozici partnerským programům. Vysílající souhlasí s tím, že služby jím nabízené budou zprostředkovány i přes další platformy.

Vysílající se mohou případným zájemcům prezentovat prostřednictvím systému udržovaného poskytovatelem. Ti mohou navázat kontakt s vysílajícími prostřednictvím chatu nebo telefonu. Poskytovatel dá k dispozici pouze platformu pro kontakt mezi vysílajícími a zájemci a převezme za vysílajícího podpůrné služby jako marketing, technickou podporu a rovněž vyúčtování a inkaso. Poskytovatel zinkasuje částky dosažené vysílajícím a odvede je vysílajícímu po srážce své provize.

Poskytovateli je dovoleno podle vlastního uvážení připravovat další nabídky a odkazy pro návštěvníky za účelem zvýšení atraktivity své platformy. Vysílající nemá nárok na určitý rozsah, určitou úpravu nebo určitý obsah nabídky. 

Uživatelské právo vysílajících k softwaru, specifickému pro platformu, se řídí podle § 5 těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

§5. Software / autorská práva

Poskytovatel vysílajícímu poskytne v rámci nabízené služby bezplatné, jednoduché, nevýlučné, nepřenosné, termínované uživatelské právo, na něž nelze poskytnout sublicenci, k softwaru specifickému pro platformu.

Licence opravňuje vysílajícího k nainstalování software na jednotlivém počítači a využití na platformě v souladu s určením v rámci nabízených produkcí a chatů. Jednoduché uživatelské právo se uděluje s výslovnou podmínkou, že vysílající poskytne v rámci registrace úplné a pravdivé údaje a dodrží pravidla těchto všeobecných obchodních podmínek. Vysílajícímu není dovoleno kopírovat software, příp. zpřístupnit jej třetím osobám, půjčovat  software příp. k němu patřící práva, pronajímat je nebo přenášet v nějaké podobě na třetí osoby, příp. měnit nebo překládat software, provozovat tzv. reverse engineering,  dekompilovat jej nebo disasemblovat či vytvářet na základě softwaru jiné deriváty.

Práva duševního vlastnictví a rovněž ostatní vlastnická práva k softwaru zůstávají poskytovateli. Neexistuje nárok vysílajícího na přenechání zdrojového kódu poskytnutého software nebo nahlédnutí do něj. Osoby nebo podniky, které jsou v konkurenčním vztahu k poskytovateli nebo jeho výrobkům příp. službám, nejsou oprávněny k užívání.

V případě prokazatelného porušení této úpravy je splatná smluvní pokuta ve výši 5.000,- eur za jednotlivý případ. Uplatnění dalších nároků zůstává výslovně vyhrazeno 

 

§6. Práva a povinnosti vysílajících

Vysílající je povinen se na vlastní nálady postarat o hardwarové a softwarové předpoklady, nutné pro přístup na internet. Službu poskytuje na svém osobním stanovišti, které se může nacházet v tuzemsku i v cizině, a zavazuje se, že bude  dodržovat příslušná aktuální zákonná ustanovení v Španělsko, příp. na jakémkoliv zahraničním stanovišti. Smlouva o produkci se uskutečňuje mezi vysílajícím a zájemcem. Ten je podle ní sám zodpovědný za úhradu vysílajícímu. Ačkoliv se uskuteční přímá smlouva mezi vysílajícím a návštěvníkem, je poskytovatel oprávněn zároveň dělat zápisy ze schůzí, vysílajícího při nedodržení ustanovení poskytovatele zablokovat a finančně jej zatížit. Poskytovatel však nepřebírá žádný závazek kontroly zákonnosti služeb, které vysílající nabízejí.

Pokud přičiněním vysílajícího vznikla nebo ještě vzniknou autorská uživatelská práva, práva na ochranu uměleckého výkonu, osobnostní nebo jiná práva, udělí vysílající poskytovateli k datu vzniku neodvolatelně všechna exkluzívní a dále přenosná uživatelská práva za účelem rozsáhlého a celosvětového využití bez časového, obsahového nebo místního omezení, příp. přenese veškerá práva na ochranu uměleckého výkonu (včetně nároků na úhradu, pokud je lze postoupit) i pro neznámé způsoby využití. Udělení práv zvláště zahrnuje následující exkluzívní a dále přenosná autorská uživatelská práva, práva na ochranu uměleckého výkonu a ostatní práva:

-vysílací právo, databankové a telekomunikační právo, právo na online a na odvolání online, práva na videozáznam, právo na kopírování a rozšiřování, právo na reklamu a využití sekvencí, využití na videu, CD-ROM,

- v TV, internetových a tiskových médiích.

Vysílající pracuje na vlastní zodpovědnost jako externí spolupracovník poskytovatele. Vysílající  má volnost ve výběru svých produkcí a rovněž smluvních partnerů; může kdykoliv odmítnout návštěvníky jako zákazníky a/nebo přerušit spojení s každým návštěvníkem. Zavazuje se zdanit své příjmy.

Poskytovatel dbá na dodržování zákonných předpisů. Z tohoto důvodu je vysílajícímu co nejpřísněji zakázáno nabízet přes systém poskytovatele obsah, který je v rozporu se zákonem, jako např. rozšiřování, nabízení nebo poptávání ilegální pornografie.

Zvláště je vysílajícímu výslovně zakázáno:

a) rozšiřovat a/nebo nabízt sexuální akty s dětmi nebo zvířaty a/nebo zobrazení nebo jednání oslavujícího násilí;

b) působit jakýmkoliv způsobem škodu nezletilým;

c) předstírat, že je v rámci využívaných služeb zástupcem, administrátorem nebo osobou zodpovědnou za službu jiným způsobem, nebo že má s tím související vztah k takovým osobám;

d) sbírat, ukládat a rozšiřovat osobních údaje návštěvníků nebo vysílajících;

e) zasahovat do služeb nebo serverů spojených ze službami, do sítí, poškozovat je nebo přerušovat;

f) nedodržovat předpisy o sítích, které jsou spojeny se službou;

g) zatěžovat, ohrožovat, pomlouvat, obtěžovat návštěvníky nebo jiné vysílající či je uvádět do rozpaků;

h) kopírovat, rozmnožovat, napodobovat nebo prodávat služby, obsah nebo dílčí oblasti služeb;

i) využívat služeb poskytovatele pro komerční účely, pokud to poskytovatel výslovně písemně nepovoluje;

j) provádět reklamní opatření jakéhokoliv druhu. To se týká zvláště reklamy vysílajících nebo návštěvníků poskytovatele na vlastní nebo cizí nabídky třetích osob jakéhokoliv druhu. Neplatí to pro reklamu vysílajícího, vztahující se k jeho vlastní činnosti jako vysílajícího prostřednictvím poskytovatele;

k) získávat jiné vysílající a /nebo návštěvníky pro sebe. Je striktně zakázáno prostřednictvím telefonu, emailu nebo chatu uvádět nebo psát návštěvníkům poskytovatele soukromé a komerční emailové adresy, telefonní čísla, servisní čísla jakéhokoliv druhu nebo doménové adresy;

Při jednom nebo více přestupcích proti výše uvedeným zákazům může poskytovatel vysílajícímu ihned ukončit aktuální spojení prostřednictvím chatu a vysílajícímu dát okamžitou výpověď. Aktivum, které ještě existuje, může být zadrženo. V případě prokazatelného přestupku je splatná smluvní pokuta ve výši 5.000,-- eur za jednotlivý případ. Uplatnění dalších nároků zůstává výslovně vyhrazeno.

Vysílající zprošťuje poskytovatele na první požádání všech nároků třetích osob, které budou vzneseny na základě obsahu, jenž je v rozporu s právem a zvyky a který vysílající dává k dispozici prostřednictvím služeb poskytovatele.

Pokud by byl vysílajícímu poskytnut hardware pro vykonávání jeho produkce, zůstává technika jako zápůjčka po dobu trvání činnosti u vysílajícího a musí být poskytovateli vydána v okamžiku ukončení činnosti. Technika přenechaná vysílajícímu se může využívat výlučně pro služby nabízené prostřednictvím poskytovatele. Soukromé využití nebo manipulace se softwarem a hardwarem je zakázaná. Při technických problémech je třeba neprodleně informovat poskytovatele.

 

§7. Obecné vyúčtování služeb vysílajícího

Za poskytování služeb prostřednictvím příkazu k inkasu, kreditní karty, telekomunikace obdrží vysílající provizní podíl podle provedených smluvních dob mezi vysílajícím a návštěvníky. Výše provizí je k nahlédnutí v části úhrady na webové stránce Camworld.tv. Vysílající má nárok na vyplacení provizního podílu od poskytovatele jen tehdy, pokud návštěvníci poskytovateli zaplatí. V případě neuhrazení platby nebudou vysílajícímu vyplaceny žádné úhrady. Poskytovatel má při případném nezaplacení plateb dokazovací povinnost. Pravidla o vyúčtování s vysílajícími mohou být změněna v souladu s § 13 těchto všeobecných obchodních podmínek.

Odesílatel se zavazuje uvést ve svém profilu údaje o svém účtu (majitel účtu, číslo účtu, směrový kód banky, u účtů vedených mimo Německo také IBAN a BIC/SWIFT kód), a průběžně kontrolovat správnost těchto údajů. Prodávající převede prostředky na zadané údaje o účtu, aniž by prováděl další kontrolu údajů uvedených odesílatelem. 
Rozhodující jsou údaje o účtu zapsané vždy k okamžiku provedení zúčtování. 
Prodávající neručí žádným způsobem za platbu a není k ní zavázán, pokud jsou údaje odesílatele o účtu chybné nebo pokud je odesílatel chybně zapsal do profilu. Pokud odesílatel uložil chybné údaje o účtu a prodávající mu na tento účet převedl provizi, která mu náleží, není prodávající povinen provést další platbu. Toto platí pro převody v rámci Německa i pro převody do zahraničí. 
Pokud nejsou uvedené údaje o účtu odesílatele správné, a provize náležející odesílateli proto budou připsány zpět na účet prodávajícího, prodávající tyto provize zadrží na dobu až jednoho roku (365 dní). Odesílatel má během tohoto roku příležitost změnit údaje o svém účtu a tyto správné údaje dobrovolně sdělit prodávajícímu. Po uplynutí roční lhůty již odesílatel nemá nárok na výplatu těchto vrácených provizí. Prodávající není povinen uskutečňovat pátrání za účelem získání správných údajů o účtu odesílatele.
Jakmile budou provize z důvodu chybných údajů o účtu připsány zpět na účet prodávajícího, další provize nebudou převáděny, dokud odesílatel nezmění  údaje o svém účtu nebo prodávajícímu nesdělí správné údaje.

 

§8. Vyúčtování telekomunikačních služeb vysílajícího

Vysílající mohou pro vyúčtování svých služeb v různých zemích využívat telekomunikační servis, který návštěvníkům umožňuje placený kontakt s vysílajícími. Servis je z hlediska funkčnosti zabezpečen servisními čísly. Vyhodnocení služeb je zobrazováno prostřednictvím přístupu k interní statistice vysílajících, který dá vysílajícím k dispozici poskytovatel. Systém má po libovolně volitelné období k dispozici údaje běžného měsíce a rovněž předchozích měsíců.

Poskytovatel vyhotoví vysílajícímu jednou měsíčně vyúčtování za poskytnuté služby. Vyúčtování jsou vyhotovena pouze na základě údajů zaznamenaných poskytovatelem. Údaje, které vysílající sám zjistil, nepředstavují v žádném případě základ pro výpočet provizního podílu, který se vysílajícímu vyplácí. Vysílající je povinen aktuálně vytisknout zúčtovací údaje, které jsou v jeho interním přístupu k nahlédnutí. Neprovádí se doručení zúčtovacích údajů poštou nebo emailem.

Poskytovatel je oprávněn zablokovat zcela nebo zčásti vyplacení úhrady, pokud je v souvislosti se smluvním vztahem, existujícím mezi vysílajícím, návštěvníkem a poskytovatelem, zahájeno vyšetřovací řízení policie nebo státního zastupitelství proti vysílajícímu nebo třetím osobám. Vysílající je povinen poskytovateli neprodleně sdělit zahájení vyšetřovacího řízení proti němu a rovněž zastavení řízení. Pokud existuje odůvodněné podezření, že vysílající generoval objem hovorů s porušením zákonných ustanovení nebo této smlouvy, je poskytovatel oprávněn zadržet vysílajícímu objem obratu, který z toho vyplývá. Případné přiliš vysoké úhrady vysílajícímu, které byly vyplaceny omylem, budou odečteny při následujících výplatách.

Provize vysílajícího budou zúčtovány cca. 2 týdny po ukončení aktuálního evidenčního období. Platba se provádí bankovním převodem; Minimální částka je 5 €. Převod/jiná výplata se provádí zpravidla jeden týden po vyúčtování. Pokud by se platba prostřednictvím společnosti Deutsche Telekom nebo jiného provozovatele telekomunikačních služeb opozdila, posunou se odpovídajícím způsobem výplaty.

Vysílající může vznést námitku proti vyúčtování jen v období do 4 týdnů po vyhotovení jednotlivých vyúčtování. Poskytovatel na námitku vysílajícího vyhotovené faktury/dobropisy přezkoumá. 

 

§9. Zvláštní povinnosti vysílajícího u telekomunikačních služeb

Vysílající se zavazuje, že dodrží podmínky pravidel přidělování pro služby s přidanou hodnotou, vydaných Spolkovou agenturou pro elektrické, plynové, telekomunikační poštovní a železniční sítě a katalog kritérií a chování spolku Freiwillige Selbstkontrolle für Telefonmehrwertdiesnte e.V. (FST) v aktuálně platném znění.

Za obsah svých služeb je výlučně zodpovědný vysílající podle § 7 odst. 1 zákona o televizních médiích (TMG). Poskytovatel nemá podle § 8 a§ 10 zákona o televizních médiích za obsah služeb vysílajícího žádnou zodpovědnost.

Vysílající bude dodržovat veškeré právní normy, které se týkají poskytování služeb s přidanou hodnotou. Pokud vysílající některou ze zákonem definovaných povinností poruší a od poskytovatele bude z tohoto důvodu třetími osobami, včetně státních míst, požadováno upuštění nebo náhrada škody, či bude nárok uplatňován jiným způsobem, zprostí vysílající poskytovatele ve vnitřním vztahu na první požádání jakékoliv záruky.

Vysílající se zavazuje, že bude využívat servisní telefonická čísla, která jsou předmětem smlouvy, výlučně sám pro vlastní účely. Šíření příp. postoupení třetím osobám k dalšímu využití je dovoleno jen po předchozím písemném souhlasu poskytovatele.

 

§10. Daně vysílajícího

Vysílající odpovídá za zdanění částek, jichž docílil. Vyplacení daně z přidané hodnoty se provádí jen po předložení platného živnostenského listu příp. daňového čísla, potvrzeného příslušným finančním úřadem nebo daňovým poradcem.

 

Pokud má vysílající, příp. jeho živnost nemá sídlo ve Španělsku, daň z přidané hodnoty se nevyplácí. Totéž platí, když není k dispozici doklad o živnosti/platné daňové číslo. Při dodatečném předložení dokladu o živnosti/daňového čísla nemůže být daň z přidané hodnoty za již vyplacené provize vyplacena se zpětným účinkem.

Vysílající se zavazuje, že poskytovateli neprodleně sdělí odhlášení živnosti.

 

§11. Ručení

Služby poskytovatele vysílající využívá na vlastní nebezpečí a na vlastní riziko.

Poskytovatel nepřebírá záruku za škody, které vysílajícímu vzniknou stahováním softwaru, který dal k dispozici, nebo jiného obsahu z internetu či na základě jiných transakcí v souvislosti se službami poskytovatele.

Poskytovatel ručí nezávisle na právním základu jen za škody, které byly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Poskytovatel dále ručí za škody, které byly způsobeny prostým hrubým porušením podstatné základní smluvní povinnosti nebo neexistencí přislíbené vlastnosti. Jinak je ručení za prostou nedbalost vyloučeno.

Ručení podle zákona o odpovědnosti za škody zůstává nedotčeno. Poskytovatel nepřebírá záruku za funkčnost a bezporuchovost komunikační cesty internetu nebo jiných komunikačních cest. Je vyloučeno ručení za škody, které mají příčinu v telekomunikační struktuře, poskytnuté třetími osobami.

Poskytovatel nepřebírá záruku za chování návštěvníků, jiných vysílajících nebo ostatních třetích osob či za obsah a prohlášení, která jsou v rámci služeb šířena návštěvníky, vysílajícími nebo ostatními třetími osobami. 

Poskytovatel nepřebírá záruku za solventnost návštěvníků. Poskytovateli náleží zadržovací právo na materiály, předané vysílajícím, až do úplného vyrovnání veškerých pohledávek poskytovatele nebo jeho smluvních partnerů, které vyplývají z obchodního vztahu s vysílajícím.

 

§12. Doba platnosti smlouvy / Výpověď 

Poskytovatel není povinen akceptovat nová přihlášení vysílajících. Pokud by nově přihlášený vysílající byl již přihlášen v systému kooperujícího partnera (partnerského portálu), je nové přihlášení u poskytovatele vyloučeno. 

Smlouva se nejprve uzavírá na dobu neurčitou. Může být písemně vypovězena oběma stranami bez dodržení lhůt. Výpověď nevyžaduje uvedení důvodů. Výpověď může být podána písemnou formou (mimo jiné poštou, faxem) nebo e-mailem.

Právo okamžité výpovědi z důležitého důvodu tímto zůstává nedotčeno.  Důvod k okamžité výpovědi ze strany podniku je dán zvláště tehdy, pokud vysílající není plnoletý nebo poskytuje přístup k systému poskytovatele nezletilým, pokud vysílající nabízí protiprávní, zvláště dětskou pornografickou produkci nebo pornografickou produkci se zvířaty či pokud poskytovatel zastaví provozování svých služeb z ekonomických důvodů.

Po ukončení platnosti smlouvy je vysílající povinen poskytovateli vrátit poskytnuté materiály a smazat všechny případně vyhotovené kopie. Po ukončení platnosti smlouvy již vysílající není oprávněn nabízet služby prostřednictvím služeb poskytovatele.

 

§13. Změny

Poskytovatel má volnost v obsahové úpravě svých služeb a rovněž v názvu  jím provozované platformy. Může kdykoli změnit, reorganizovat nebo zastavit jednotlivé nebo veškeré služby. Poskytovatel může v souladu s § 14 zcela nebo částečně vypovědět smlouvu a případně nabídnout uzavření nové smlouvy. Vysílající jsou o změnách atd. informováni v přiměřené době předem.

Poskytovatel může tyto všeobecné obchodní podmínky do budoucnosti kdykoli změnit nebo doplnit. Na případné změny nebo doplňky těchto všeobecných obchodních podmínek budou vysílající vždy zvlášť upozorněni. Změněné příp. doplněné všeobecné obchodní podmínky budou použity teprve tehdy, až bude vysílající po obdržení pokynu opět využívat služby poskytovatele, a kliknutím na vstupní pole, ve kterém při přihlášení uvede svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami, nebo jiným způsobem prohlásí, že modifikované všeobecné obchodní podmínky akceptuje. Pokud by vysílající neakceptoval změněné všeobecné obchodní podmínky, může poskytovatel okamžitě vypovědět smluvní vztah.

 

§14. Závěrečná ustanovení a sídlo příslušného soudu 

Právní vztahy podléhají právu Španělsku.

Pokud je to právně přípustné, je sídlem příslušného soudu poskytovatele místo jeho registrovaného sídla.

Poskytovatel může podat žaloby proti vysílajícímu i v místě jeho bydliště či registrovaného sídla.

Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo se neplatným stalo, nedotkne se to platnosti zbývajících smluvních ustanovení. Pro tento případ se smluvní strany zavazují, že se na místě neplatného ustanovení dohodnou na platné doložce, která se co nejvíce blíží smyslu a účelu a rovněž stanovení ekonomického cíle neplatného ustanovení. Odpovídajícím způsobem je třeba postupovat tehdy, pokud tyto obchodní podmínky obsahují mezeru odporující pravidlům a vyžadují doplňující výklad smlouvy. Rezignace poskytovatele na vykonání nebo prosazení práva či ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nepředstavuje konečnou rezignaci na toto právo příp. příslušné ustanovení.  Vedlejší dohody, změny a doplňky těchto všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

 

Všeobecné obchodní podmínky, 2021 Tuineje, España

 

 
avs