Tato webová stránka je pouze pro dospělé!

Jste plnoletí?

Používáním webových stránek přijímám obecné podmínky a předpisy o ochraně dat.

 
 

I agree, that Facebook/Google transmitted automaticaly information to Web Administration S.L. and use this subsequent. In practiclar my profil-informations, especially my Basisdata. I have read the data protection.

I can revoke these consent via Mail to support@camworld.tv .

 
Live kamera zdarma!!!
Uživatelé po telefonu obdrží live obraz zdarma.
Akce Online: 24 Dívky: 16 Chlapci: 1 Skupiny: 0 Páry: 0 Fetiš: 5 Bi: 2

Všeobecné obchodní podmínky pro webmastery


 

 

§1. Rozsah platnosti / Obecně

Camworld.tv (dále nazývaný poskytovatel) dává na internetu k dispozici technické předpoklady pro platformu, na které se mohou představit zainteresovaní nabízející (dále nazývaní webmaster) případným návštěvníkům prostřednictvím vlastních produkcí webových stránek/domén ve formě obrazového přenosu a chatu.

 

Poskytovatel, příp. partnerské programy napojené na poskytovatele nabízejí služby výlučně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky jednotlivých webmasterů, které jsou s nimi  v rozporu nebo se od nich liší, poskytovatel neuznává. Při používání služeb poskytovatele uznává webmaster platnost těchto všeobecných obchodních podmínek. Při registraci na internetových portálech, zajišťovaných poskytovatelem, je webmaster na tyto všeobecné obchodní podmínky zvlášť upozorněn. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit všeobecné obchodní podmínky nebo je přizpůsobit vývoji internetu. Nabídka nových služeb podléhá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek. 
 

 

§2. Ochrana dat

Návštěvník prohlašuje, že souhlasí, aby veškeré osobní údaje, které poskytovatel od něj přijal v rámci registrace, byly ukládány a dále zpracovávány podle spolkového zákona na ochranu dat (BDSG), telekomunikačního zákona (TKG) a zákona o televizních médiích (TMG), pokud je to nutné pro provedení smluvního vztahu a pro účely vyúčtování.

 

Zde se jedná o inventarizační, uživatelská a zúčtovací data. Poskytovatel využívá pro vyúčtování webmasterů následující data: číslo IP webmastera, přístupová data webmastera a rovněž datum a trvání spojení všech možností přístupu.

 

Poskytovatel tímto nepřebírá žádný závazek na provádění kontroly zákonnosti služeb a produkcí  nabízených nebo využívaných webmasterem, příp. obsahů komunikace. Zjišťování nebo zpracování osobních dat webmasterů, překračující popsaný rozsah, se provádí jen se zvlášť uděleným povolením. Údaje jsou uchovávány tak dlouho, jak je to v rámci této dohody a s dodržením platného práva nutné. Webmaster má kdykoli právo požadovat informaci o svých uložených datech.

 

Poskytovatel výslovně upozorňuje webmastera na to, že ochrana dat pro přenosy dat ve veřejných sítích, jako je internet, nemůže být podle současného stavu techniky rozsáhle zaručena.

 

 

§3. Přihlášení a předpoklady pro účast

Využití nabídky a služeb poskytovatele předpokládá řádnou registraci předem. K registraci a využití je oprávněna jen osoba starší 18 let, která je zcela způsobilá k právním úkonům. Webmaster se zavazuje, že při registraci uvede úplné, správné a pravdivé údaje a tyto údaje bude v případě potřeby aktualizovat.

 

Pokud by údaje uvedené webmasterem byly zastaralé, neúplné, nepravdivé nebo nepřesné, může dát poskytovatel webmasterovi okamžitou výpověď a/nebo mu dočasně nebo trvale zablokovat přístup a webmastera vyloučit z jakéhokoliv využívání jednotlivých nebo veškerých služeb. 

 

Webmaster se zavazuje, že bude chránit nabídku smluvní strany, uloženou na webovém serveru, a podle okolností i další samostatně uložená data jako jméno uživatele, heslo, obrazový materiál, přístupy online nebo možnosti přístupu v rámci telekomunikace webmastera, aby se s nimi neseznámily třetí osoby, zvláště nezletilé, nebo osoby vyžadující ochranu. Webmaster nese plnou zodpovědnost za veškeré užívání a čerpání služeb a nabídek nabízených poskytovatelem, které se provádí s použitím přihlášení do systému a hesla. Webmaster se zavazuje, že neprodleně oznámí ztrátu identifikačních dat nebo to, že s nimi byly neoprávněně seznámeny třetí osoby.

 

Webmaster se sám v plném rozsahu stará o bezpečnost údajů, které předal na internet a byly uloženy na webových serverech. Webmaster prohlašuje, že je připraven k součinnosti při přihlášení, registraci, změně, blokaci nebo smazání své registrace v potřebném rozsahu, a za tím účelem případně odevzdat nutné prohlášení (projev vůle).

 


§4. Služby poskytovatele

Poskytovatel vyvinul systém interaktivní komunikace v digitálních sítích, jehož prostřednictvím mohou uživatelé internetu navázat kontakt s vysílajícími, webmastery či uživateli prostřednictvím přímého obrazového přenosu. Tento systém je poskytovatelem mimo jiné nabízen pod URL Camworld.tv. Webmasterovi je známo, že poskytovatel může mít registrovány další domény, na kterých se systém může rovněž používat. Mimoto může být systém dán k dispozici partnerským programům. Webmaster souhlasí s tím, že služby jím nabízené jsou zprostředkovány i přes další platformy.

 

Webmasteři mohou nabízenou službu prezentovat případným zájemcům prostřednictvím systému patřícímu poskytovateli. Ti mohou navázat kontakt s vysílajícími prostřednictvím chatu nebo telefonu. Poskytovatel dává webmasterům pouze k dispozici platformu pro kontakt mezi vysílajícími a zájemci, a převezme za vysílajícího, webmastera podpůrné služby technické podpory a rovněž vyúčtování a inkaso. Poskytovatel inkasuje částky dosažené webmasterem a odvede je webmasterovi po srážce své provize.

 

Poskytovateli je dovoleno  připravit za účelem zvýšení atraktivity své platformy další nabídky a připojení pro návštěvníky podle vlastního uvážení. Webmaster nemá nárok na určitý rozsah, určitý tvar nebo určitý obsah nabídky. 

 

Uživatelské právo webmasterů na software, specifický pro platformu, se řídí podle § 5 těchto všeobecných obchodních podmínek.

 


§5. Software / autorská práva

Poskytovatel poskytuje webmasterovi v rámci nabízené služby bezplatné, jednoduché, nevýlučné, nepřenosné, nesublicencované, termínované uživatelské právo na software, specifický pro platformu.

 

Licence opravňuje webmastera k nainstalování softwaru a jeho využití na platformě v souladu s určením v rámci nabízených produkcí, služeb a chatů. Jednoduché uživatelské právo je udělováno s výslovnou podmínkou, že webmaster poskytne v rámci registrace úplné a pravdivé údaje a dodrží pravidla těchto všeobecných obchodních podmínek. Webmasterovi není dovoleno kopírovat software, příp. zpřístupnit jej třetím osobám, půjčovat software, příp. práva na něj, pronajímat je nebo přenášet v jiné podobě na třetí osoby, příp. měnit, překládat software, provozovat tzv. reverse engineering,  dekompilovat jej nebo disasemblovat či vytvářet na základě software jiné deriváty.

 

Práva duševního vlastnictví a rovněž ostatní vlastnická práva k softwaru zůstávají poskytovateli. Neexistuje nárok webmastera na přenechání zdrojového kódu poskytnutého softwaru nebo nahlédnutí do něj. Osoby nebo podniky, které jsou v konkurenčním vztahu k poskytovateli nebo jeho výrobkům příp. službám, nejsou oprávněny k užívání.

 

V případě prokazatelného porušení této úpravy je splatná smluvní pokuta ve výši 5.000,- Euro za jednotlivý případ. Uplatnění dalších nároků zůstává výslovně vyhrazeno.

 


§6. Práva a povinnosti webmastera

Webmaster je povinen obstarat nutné hardwarové a softwarové předpoklady pro přístup na internet na vlastní nálady. Poskytuje služby na svém osobním působišti, které se může nacházet v tuzemsku i v cizině, a zavazuje se, že bude v Španělsko, příp. na jakémkoliv zahraničním působišti vždy dodržovat příslušná zákonná ustanovení. Smlouva o produkci se uskutečňuje mezi vysílajícím, webmasterem a zájemcem. Ten je podle ní sám zodpovědný za úhradu webmasterovi. Poskytovatel však nepřebírá žádný závazek kontroly zákonnosti služeb nabízených webmastery.

 

Pokud spolupůsobením webmastera vznikla nebo ještě vzniknou autorská uživatelská práva, práva na ochranu uměleckého výkonu, osobnostní nebo jiná práva, udělí webmaster poskytovateli neodvolatelně všechna exkluzívní a dále přenosná uživatelská práva k okamžiku vzniku rozsáhlého a celosvětového využití bez časového, obsahového nebo místního omezení, příp. přenese veškerá práva na ochranu uměleckého výkonu (včetně nároků na úhradu, pokud jsou postupitelné) i za neznámé druhy využití. Poskytnutí práv zahrnuje zvláště následující exkluzívní a dále přenosná autorská uživatelská práva, práva na ochranu uměleckého výkonu a ostatní práva:

 

vysílací právo, databankové a telekomunikační právo, právo na online a na odvolání online, práva na videozáznam, právo na kopírování a rozšiřování, právo na reklamu a využití sekvencí. Využití na videu, CD-ROM, TV, v internetových a tiskových médiích.

 

Webmaster pracuje na vlastní zodpovědnost jako externí spolupracovník poskytovatele. Webmaster  se zavazuje, že zdaní své příjmy.

 

Poskytovatel dbá na dodržování zákonných předpisů. Z tohoto důvodu je webmasterovi přísně zakázáno rozšiřovat, nabízet nebo poptávat přes systém poskytovatele obsah, který je v rozporu se zákonem, jako např. ilegální pornografii.

 

Zvláště je webmasterovi výslovně zakázáno:

a) rozšiřování a/nebo nabízení sexuální aktů s dětmi nebo zvířaty a/nebo zobrazení či jednání oslavujícího násilí;

b) působení škod nezletilým jakýmkoliv způsobem;

c) předstírat, že je v rámci využívaných služeb zástupcem, administrátorem nebo osobou zodpovědnou jiným způsobem za službu či má vztah k takovým osobám, který s nimi souvisejí;

d) sbírat, ukládat a rozšiřovat osobních údaje návštěvníků nebo vysílajících;

e) zasahovat do služeb nebo serverů spojených se službami, do sítí, poškozovat je nebo přerušovat;

f) nedodržovat předpisy o sítích, které jsou spojeny se službou;

g) zatěžovat, ohrožovat, pomlouvat, obtěžovat návštěvníky nebo jiné vysílající či je uvádět do rozpaků;

h) kopírovat, rozmnožovat, napodobovat nebo prodávat služby, obsah nebo dílčí obory služeb;

i) využívat služby poskytovatele pro komerční účely, pokud to poskytovatelem není výslovně písemně povoleno;

j) provádění reklamních opatření jakéhokoliv druhu. To se týká zvláště reklamy vysílajících nebo návštěvníků poskytovatele na vlastní nabídky nebo cizí nabídky třetích osob jakéhokoliv druhu. Neplatí pro reklamu webmastera pro jeho vlastní činnost jako webmastera poskytovatele;

k) odlákávání jiných vysílajících a /nebo návštěvníků. Je striktně zakázáno uvádět nebo psát návštěvníkům poskytovatele soukromé a komerční emailové adresy, telefonní čísla, servisní čísla jakéhokoliv druhu nebo doménové adresy prostřednictvím telefonu, emailu nebo chatu;

 

V případě jednoho nebo více přestupků proti výše uvedeným zákazům může poskytovatel dát webmasterovi okamžitě výpověď. Aktivum, které ještě existuje, může být zadrženo. V případě prokazatelného přestupku je splatná smluvní pokuta ve výši 5.000,-- eur za jednotlivý případ. Uplatnění dalších nároků zůstává výslovně vyhrazeno.

 

Webmaster zprošťuje poskytovatele na první požádání všech nároků třetích osob, které jsou vzneseny na základě obsahu v rozporu s právem a zvyky, jenž webmaster dává k dispozici prostřednictvím služeb poskytovatele.

 

Pokud by byl dán webmasterovi k dispozici hardware pro vykonávání jeho nabídek, zůstává technika jako zápůjčka po dobu trvání činnosti u webmastera a musí být poskytovateli vydána v okamžiku ukončení činnosti. Technika přenechaná webmasterovi se může využívat výlučně pro služby nabízené prostřednictvím poskytovatele. Soukromé využití nebo manipulace se softwarem a hardwarem je zakázano. Při technických problémech je třeba neprodleně informovat poskytovatele.

 


§7. Obecné vyúčtování výkonů webmastera

Za poskytování služeb prostřednictvím příkazu k inkasu, kreditní karty, telekomunikace obdrží webmaster provizní podíl podle provedených smluvních dob mezi webmasterem, vysílajícím a návštěvníky. Webmaster má nárok na vyplacení svého provizního podílu od poskytovatele jen tehdy, pokud návštěvníci poskytovateli zaplatí. V případě neuhrazení platby nebudou webmasterovi vypláceny žádné úhrady. Poskytovatel má při případném neprovedení plateb dokazovací povinnost. Pravidla o vyúčtování s webmastery mohou být změněna v souladu s § 13 těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

Webmaster se zavazuje uvést ve svém profilu údaje o svém účtu (majitel účtu, číslo účtu, směrový kód banky, u účtů vedených mimo Německo také IBAN a BIC/SWIFT kód), a průběžně kontrolovat správnost těchto údajů. Prodávající převede prostředky na zadané údaje o účtu, aniž by prováděl další kontrolu údajů uvedených webmasterem. 
Rozhodující jsou údaje o účtu zapsané vždy k okamžiku provedení zúčtování. 
Prodávající neručí žádným způsobem za platbu a není k ní zavázán, pokud jsou údaje o účtu webmastera chybné nebo pokud je webmaster chybně zapsal do profilu. Pokud webmaster uložil chybné údaje o účtu a prodávající mu na tento účet převedl provizi, která mu náleží, není prodávající povinen provést další platbu. Toto platí pro převody v rámci Německa i pro převody do zahraničí. 
Pokud nejsou uvedené údaje o účtu webmastera správné, a provize náležející webmasterovi proto budou připsány zpět na účet prodávajícího, prodávající tyto provize zadrží na dobu až jednoho roku (365 dní). Webmaster má během tohoto roku příležitost změnit údaje o svém účtu a tyto správné údaje dobrovolně sdělit prodávajícímu. Po uplynutí roční lhůty již odesílatel nemá nárok na výplatu těchto vrácených provizí. Prodávající není povinen uskutečňovat pátrání za účelem získání správných údajů o účtu webmastera.
Jakmile budou provize z důvodu chybných údajů o účtu připsány zpět na účet prodávajícího, další provize nebudou převáděny, dokud webmaster nezmění údaje o svém účtu nebo prodávajícímu nesdělí správné údaje.

 


§8. Vyúčtování telekomunikačních služeb webmastera

Webmasteři mohou při vyúčtování svých služeb využít telekomunikační servis v různých zemích, který návštěvníkům umožní placený kontakt s vysílajícími. Servis z je  hlediska funkčnosti poskytován prostřednictvím servisních čísel. Vyhodnocení služeb je zobrazováno prostřednictvím přístupu ke statistice, který dá poskytovatel k dispozici webmasterovi. Systém má k dispozici údaje běžného měsíce a rovněž předchozích měsíců během libovolně volitelného období.

 

Poskytovatel webmasterovi jednou měsíčně vyhotoví vyúčtování za poskytnuté služby. Vyúčtování jsou vyhotovena na základě údajů zaznamenaných poskytovatelem. Údaje, které webmaster sám zjistil, nepředstavují v žádném případě základ pro výpočet provizního podílu, který je webmasterovi třeba vyplatit. Webmaster je povinen aktuálně vytisknout zúčtovací údaje, které jsou v jeho interním přístupu k nahlédnutí. Doručování zúčtovacích údajů poštou nebo emailem se neprovádí.

 

Poskytovatel je oprávněn zablokovat zcela nebo zčásti vyplacení úhrady, pokud je zahájeno vyšetřovací řízení policie nebo státního zastupitelství proti webmasterovi nebo třetím osobám v souvislosti se smluvním vztahem existujícím mezi webmasterem, návštěvníkem a poskytovatelem. Webmaster je povinen neprodleně sdělit poskytovateli zahájení vyšetřovacího řízení proti němu a rovněž zastavení řízení. Pokud existuje odůvodněné podezření, že webmaster generoval objem hovorů s porušením zákonných ustanovení nebo této smlouvy, je poskytovatel oprávněn zadržet webmasterovi objem obratu, který z toho vyplývá.  Úhrady , které byly eventuálně webmasterovi nesprávně vyplaceny navíc, budou odečteny při následujících výplatách.

 

Provize webmastera budou zúčtovány cca 2 týdny po ukončení aktuálního evidenčního období. Vyplacení provádí převodem; minimální vyplacená částka činí 5 EUR. Převod/jiná výplata se provádí zpravidla jeden týden po vyúčtování. Pokud by se platba prostřednictvím Německého Telekomu nebo jiného provozovatele telekomunikačních služeb opozdila, posunou se výplaty odpovídajícím způsobem.

 

Webmaster může vznést námitku proti vyúčtování v období do 4 týdnů po vyhotovení jednotlivých vyúčtování. Poskytovatel zkontroluje kvůli námitce webmastera vyhotovené účty/dobropisy.

 


§9. Zvláštní povinnosti webmastera u telekomunikačních služeb

Webmaster se zavazuje, že dodrží podmínky pravidel přidělování pro služby s přidanou hodnotou, vydaných Spolkovou agenturou pro elektrické, plynové, telekomunikační poštovní a železniční sítě a katalog kritérií a chování spolku Freiwillige Selbstkontrolle für Telefonmehrwertdiesnte e.V. (FST) v aktuálně platném znění.

 

Za obsah svých služeb je podle § 7 odst. 1 zákona o televizních médiích (TMG) zodpovědný výlučně webmaster. Poskytovatel nemá podle § 8, § 10 zákona o televizních médiích žádnou zodpovědnost za obsah služeb webmastera.

 

Webmaster bude dodržovat veškeré právní normy, které se týkají poskytování služeb s přidanou hodnotou. Pokud webmaster některou ze zákonem definovaných povinností poruší a od poskytovatele bude z tohoto důvodu třetími osobami, včetně státních míst, požadováno upuštění nebo náhrada škody, či bude nárok uplatňován jiným způsobem, zprostí webmaster poskytovatele ve vnitřním vztahu na první požádání jakékoliv záruky.

 

Webmaster se zavazuje, že bude servisní telefonická čísla, která jsou předmětem smlouvy, využívat výlučně sám pro vlastní účely. Šíření, příp. postoupení třetím osobám k dalšímu využití je dovoleno jen po předchozím písemném souhlasu poskytovatele.

 


§10. Daně webmastera

Webmaster je oprávněn zdanit částky, které si vydělal. Vyplacení daně z přidané hodnoty se provádí jen po předložení platného živnostenského listu příp. daňového čísla, potvrzeného příslušným finančním úřadem nebo daňovým poradcem.

 

Pokud provozovatel webu nemá sídlo ve Španělsku, nevyplácí se daň z přidané hodnoty. Totéž platí, pokud není k dispozici doklad o živnosti/platné daňové číslo. Při dodatečném předložení dokladu o živnosti/daňového čísla nemůže být se zpětným účinkem vyplacena daň z přidané hodnoty za již vyplacené provize.

Webmaster se zavazuje, že sdělí poskytovateli neprodleně odhlášení živnosti.

 


§11. Ručení

Služby poskytovatele jsou využívány na vlastní nebezpečí a na vlastní riziko webmastera. 

 

Poskytovatel nepřebírá záruku za škody, které vzniknou webmasterovi stahováním softwaru, který dal k dispozici, nebo jiného obsahu z internetu či na základě jiných transakcí v souvislosti se službami poskytovatele.

 

Poskytovatel nezávisle na právním základu ručí jen za škody, které byly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Poskytovatel dále ručí za škody, které byly způsobeny prostým nedbalým porušením podstatné základní povinnosti nebo neexistencí přislíbené vlastnosti. Jinak je ručení za prostou nedbalost vyloučeno.

 

Poskytovatel neručí za vysílající přihlášené v systému, podřízené webmastery webmastera.

 

Ručení podle zákona o odpovědnosti za škody zůstává nedotčeno. Poskytovatel nepřebírá záruku za funkčnost a bezporuchovost komunikační cesty internetu nebo jiných komunikačních cest.  Je vyloučeno ručení za škody, způsobené telekomunikační strukturou, jež byla poskytnuta třetími osobami.

 

Poskytovatel nepřebírá záruku za chování návštěvníků, jiných vysílajících, webmasterů nebo ostatních třetích osob či za obsah a prohlášení, která jsou v rámci služeb šířena návštěvníky, vysílajícími, webmastery nebo ostatními třetími osobami. 

 

Poskytovatel nepřebírá záruku za solventnost návštěvníků.

 

Poskytovateli náleží zadržovací právo k materiálům, které dodal, až do úplného vyrovnání veškerých jeho pohledávek či všech pohledávek jeho smluvních partnerům, vyplývajících z obchodního vztahu s webmasterem.

 


§12. Doba platnosti smlouvy / Výpověď

Poskytovatel není povinen akceptovat nová přihlášení webmastera. Smlouva se nejprve uzavírá na dobu neurčitou. Může být oběma stranami písemně vypovězena bez dodržení lhůt. Výpověď nevyžaduje uvedení důvodů. Výpověď může být podána písemnou formou (mimo jiné poštou, faxem) nebo emailem.

 

Právo okamžité výpovědi ze závažného důvodu tímto zůstává nedotčeno.  Důvod okamžité výpovědi ze strany podniku existuje zvláště tehdy, pokud webmaster není plnoletý nebo poskytuje přístup k systému poskytovatele nezletilým, pokud webmaster nabízí protiprávní, zvláště dětskou pornografickou produkci nebo pornografickou produkci se zvířaty či pokud poskytovatel zastaví provozování svých služeb z ekonomických důvodů.

 

Po ukončení platnosti smlouvy je webmaster povinen vrátit poskytovateli poskytnuté materiály a smazat všechny případně vyhotovené kopie. Po ukončení platnosti smlouvy již webmaster není oprávněn nabízet služby prostřednictvím služeb poskytovatele.

 


§13. Změny

Poskytovatel má volnost v obsahové úpravě svých služeb a rovněž v názvu  jím provozované platformy. Může kdykoli změnit, reorganizovat nebo zastavit jednotlivé nebo veškeré služby. Poskytovatel může v souladu s § 14 zcela nebo částečně vypovědět smlouvu a případně nabídnout uzavření nové smlouvy. Webmasteři budou o změnách atd. informováni předem v přiměřeném období.

 

Poskytovatel může tyto všeobecné obchodní podmínky do budoucnosti kdykoli změnit nebo doplnit. Na případné změny nebo doplňky těchto všeobecných obchodních podmínek budou webmasteři vždy zvlášť upozorněni. Změněné, příp. doplněné všeobecné obchodní podmínky se použijí až tehdy, když bude webmaster opět využívat služby poskytovatele po obdržení pokynu, a kliknutím na vstupní pole, ve kterém při přihlášení uvede svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami, nebo jiným způsobem prohlásí, že modifikované všeobecné obchodní podmínky akceptuje. Pokud by webmaster neakceptoval změněné všeobecné obchodní podmínky, může poskytovatel okamžitě vypovědět smluvní vztah.

 


§14. Závěrečná ustanovení a sídlo příslušného soudu
Právní vztah podléhá právu Španělsko.

 

Pokud je to právně přípustné, je sídlem příslušného soudu poskytovatele místo jeho registrovaného sídla. Poskytovatel může podat žaloby proti webmasterovi i v místě jeho bydliště nebo sídla.

 

Pokud by nějaké ustanovení těchto obchodních podmínek bylo nebo se stalo neplatným, netýká se to účinnosti zbývajících smluvních ustanovení. Pro tento případ se smluvní strany zavazují, že se na místě neplatného ustanovení dohodnou na platné doložce, která se co nejvíce blíží smyslu a účelu a rovněž ekonomickému stanovení cíle neplatného ustanovení. Odpovídajícím způsobem se postupuje, pokud předložené obchodní podmínky obsahují mezeru odporující právu a vyžadují doplňující výklad smlouvy. Rezignace poskytovatele na vykonání nebo prosazení práva či ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nepředstavuje konečnou rezignaci na toto právo příp. příslušné ustanovení.  Vedlejší ujednání, změny a doplňky těchto všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.  
 

 

Všeobecné obchodní podmínky, 2021 Tuineje, España

 

 
avs