Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich!

Czy jesteś pełnoletni?

Korzystając z serwisu akceptuję ogólne warunki i zasady ochrony danych.

 
 

I agree, that Facebook/Google transmitted automaticaly information to Web Administration S.L. and use this subsequent. In practiclar my profil-informations, especially my Basisdata. I have read the data protection.

I can revoke these consent via Mail to support@camworld.tv .

 
"Live-cam gratis!!!"
Dla użytkowników telefonu obraz live gratis.
Akcje Online: 6 Girls: 4 BOYS: 0 GRUPA: 0 PARY: 0 FETYSZ: 1 Bi: 1

OWH dla webmaserów Camworld.tv


 

 

§1. Zakres obowiązywania / Ogólnie

Camworld.tv, (zwany dalej operatorem), udostępnia w internecie warunki techniczne dla platformy, na której zainteresowani oferenci, (zwani dalej webmasterami), mogą zaprezentować się potencjalnym odwiedzającym poprzez chat i przekaz obrazu, oraz prezentację własnych stron internetowych/domen.

 

Operator, względnie powiązane z operatorem programy partnerskie świadczą swoje usługi wyłacznie na podstawie nieniejszych OWH. Operator nie uznaje sprzecznych lub niezgodnych OWH poszczególnych webmasterów. Korzystając z usług operatora, webmaster uznaje ważność tych OWH. Podczas rejestracji, na udostępnionych przez operatora portalach internetowych, webmasterowi zostanie zwrócona szczególna uwaga na OWH. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany OWH i dopasowaniu ich do rozwoju internetu. Oferta o nowych usługach podlega ustaleniom niniejszych OWH.

 

 

§2. Ochrona danych

Webmaster oświadcza, iż wyraża zgodę, że wszystkie podane przez niego, w ramach rejstracji, dane osobowe będą zachowane i przetwarzne przez operatora zgodnie z ustawą federalną o ochronie danych osobowych (FUODO), ustawą o telekomunikacji oraz ustawą o mediach, o ile będzie to konieczne do wywiązania się z umowy, jak i do celów rozliczeniowych. 

 

Rozchodzi się przy tym o dane inwenteryzacyjne, dane użytkowania oraz dane rozliczeniowe. Operator wykorzystuje następujące dane do rozliczania webmastera: numer IP webmastera, dane dostępowe webmastera, jak również dzień i czas trwania połączenia wszystkich możliwości dostępu. 

 

Operator nie zobowiązuje się do kontroli oferowanych lub wykorzystanych przez webmastera usług i prezentacji, względnie treści komunikacji, pod względem ich legalności. Wykraczające, poza opisany zakres, pobieranie lub przetwarznie danych osobowych webmasterów, jest możliwe tylko ze specjalnym zazwoleniem. Dane są przechowywane tak długo, jak długo jest to wymagane w ramach tego porozumienia i przy przestrzeganiu obowiązującego prawa. Webmaster ma zawsze prawo domagać się informacji na temat swoich, zapisanych danych.

 

Operator zwraca webmasterowi wyraźnie uwagę na to, że ochrona danych, przy przesyłaniu danych w sieci, w internecie, według obecnego stanu techniki, nie może być całkowicie zagwarantowana. 

 

 

§3. Rejestracja i warunki członkostwa

Korzystanie z ofert i usług operatora umożliwia przepisowa rejestracja. Do rejstracji uprawnione są tylko osoby pełnoletnie i w pełni zdolne do czynności prawnych.

 

Webmaster zobowiązuje się do podania przy rejestracji pełnych, poprawnych i zgodnych z prawdą danych, oraz do aktualizacji ich, gdy zajdzie taka potrzeba. W przypadku, gdy dane podane przez webmastera są niepełne, nieprawdziwe lub niejasne, operator może wypowiedzieć webmasterowi umowę ze skutkiem natychmiastowym i/lub zablokować, na stałe lub przejściowo, dostęp webmastera i wykluczyć go z jakiegokolwiek  korzystania z usług.

 

Webmaster zobowiązuje się do zabezpieczenia zapisanych na serwerze ofert strony i ewentualnie, również samodzielnie wprowadzonych danych, takich jak nazwa użytkownika, hasło, materiał zdjęciowy, dostępy online lub możliwości dostępu podczas telekomunikacji webmastera, przed zapoznaniem się z nimi przez osoby trzecie, szczególnie przez małoletnie lub wymagające ochrony.

 

Webmaster ponosi pełną odpowiedzialność za każdorazowe korzystanie z oferowanych przez operatora usług i ofert, które wymagają użycia loginu oraz hasła. Webmaster zobowiązuje się do poinformowania o utracie danych identyfikacyjnych lub bezprawnym zapoznaniu się z nimi przez osoby trzecie.

 

Za bezpieczeństwo, przesłanych za pośrednictwem internetu i zapisanych na serwerach danych, w pełni odpowiada webmaster. Webmaster deklaruje gotowość, w wymaganym zakresie, do współdziałania przy rejestracji, zmianach, blokadach lub usunięciu rejestracji, oraz, w razie potrzeby, do złożenia koniecznego do tego oświadczenia woli.

 

 

§4. Świadczenia operatora

Operator opracował system do interaktywnej komunikacji w sieci cyfrowej, za pomocą którego użytkownik internetu może skontaktować się z nadawcą, webmasterem, użytkownikiem, poprzez bezpośredni przekaz obrazu. System ten jest oferowany przez operatora m.in. pod adresem URL Camworld.tv. Webmasterowi jest wiadomo, że operator mógł zarejestrować kolejne domeny, na których również można korzystać z systemu. Oprócz tego w systemie mogą zostać udostępnione programy partnerskie.  Webmaster zgadza się z tym, że oferowane przez niego usługi mogą być również przekazywane za pośrednictwem innych platform.

 

Za pomocą systemu operatora webmasterzy mogą prezentować się potencjalnym interesantom.  Ci mogą skontaktować się z nadawcą za pośrednictwem chatu lub telefonicznie. Operator udostępnia platformę do kontaktu pomiędzy nadawcą i interesantami, webmasterami i przejmuje dla nadawcy, webmastera, usługi pomocnicze, takie jak marketing, support techniczny, jak również rozliczenie i inkaso. Operator ściąga wyrobioną przez webmastera kwotę i po obcięciu należnej sobie prowizji przekazuje ją do webmastera.

 

Operatorowi wolno mieć przygotowane, według własnego uznania, dla zwiększenia atrakcyjności platformy, kolejne oferty i linki dla odwiedzających.

Webmaster nie ma prawa do roszczeń wobec określonego zakresu, określonej organizacji lub określonej treści oferty.

 

Prawo użytkowania webmasterów, do specyficznego oprogramowania, stosuje się do § 5 nieniejszych OWH.

 

 

§5. Oprogramowanie / Prawa autorskie

W ramach oferowanych usług, operator gwarantuje webmasterowi bezpłatne, proste, nieograniczone, nieprzenośne, bezterminowe prawo użytkowania oprogramowania do platformy.

 

Licencja uprawnia webmastera do instalacji oprogramowania na pojedynczym komputerze, i do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, w ramach oferowanych prezentacji i chatów na platformie. Gwarancja prostego prawa użytkowania opiera się na podstawowym warunku, który mówi, że webmaster, w ramach rejestracji, poda pełne i zgodne z prawdą dane, oraz będzie trzymał się reguł niniejszych OWH. Webmasterowi zabrania się powielania, względnie udostępniania oprogramowania osobom trzecim, jak również użyczania im oprogramowania, względnie praw, w inny sposób; zabrania się również przeprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu, tłumaczeń, uprawiania tzw. Reverse Engineering, dekompilacji lub deasemblacji lub tworzenia innych działań pochodnych na bazie oprogramowania.

 

Prawa do własności intelektualnej, jak również inne prawa własności do  oprogramowania pozostają u operatora. Roszczenia webmastera, do odstąpienia lub zaznajomienia się z kodem źródłowym pozostawionego oprogramowania, nie istnieją.  Osoby lub przedsiębiorstwa będące na stopie konkurencyjnej z operatorem lub jego produktami, względnie usługami, nie są uprawnione do użytkowania. 

 

W przypadku udowodnionego naruszenia tych reguł, każdorazowo przypada do zapłaty kara umowna w wysokości 5.000 EUR. Podnoszenie zarzutu trwających roszczeń pozostaje wyraźnie zatrzeżone.

 

 

§6. Prawa i obowiązki webmastera

Webmaster, sam i na własny koszt, musi zatroszczyć się o konieczne oprogramowanie, warunkujące dostęp do internetu. Wykonuje świadczenia w swojej osobistej lokalizacji, mogącej znajdować się w kraju lub za granią, i zobowiązuje się do przestrzegania prawnych warunków w Hiszpania, względnie w aktualnym miejscu za granicą. Umowa o prezentację dochodzi do skutku wyłącznie pomiędzy nadawcą, webmasterem, i zainteresowanym. Ten ostatni jest odpowiedzialny za wynagrodznie webmastera. Operator nie zobowiązuje się jednak do kontroli oferowanych przez webmastera usług, pod względem ich legalności.

 

O ile przez współdziałanie webmastera powstały i nadal istnieją autorskie prawa użytkowania, ochrony usług, osobiste, lub inne, webmastera przyznaje operatorowi nieodwołalnie wszystkie, wyłączne i przenośne prawa użytkowania do czasu powstania wyczerpującej i ogólnoświatowej oceny bez ograniczeń czasowych, treściowych lub miejscowych; względnie przenosi wszystkie prawa ochrony usług (łącznie z roszczeniami do wynagrodzenia, o ile mogą być odstąpione), również na nieznane sposoby użytkowania. Przyznanie prawa obejmuje szczególnie następujące, wyłączne i dające się dalej przenosić autorskie prawa użytkowania, ochrony usług i pozostałe:

-prawo nadawcy, prawo bazy danych i telekomunikacji, prawo online i zapotrzebowania, prawo powielania i rozpowaszechniania, prawo do reklamy i licencji na fragmenty filmów. Użytkowanie na Video, CD/ROM, TV, internet i printmedia.

Webmaster pracuje na własną odpowiedzialność, jako wolny współpracownik operatora. Zobowiązuje się do opodatkowania swoich przychodów.

 

Operator pilnuje przestrzegania przepisów prawnych. Z tego powodu, webmasterowi jest surowo wzbronione, by  przy pomocy systemu operatora, rozpowszechniać, oferować lub pytać o treści niezgodne z prawem, jak n.p. nielegalną pornografię.

 

Webmasterowi kategorycznie zabrania się:

a)  rozpowszechniania i/lub oferowania czynności seksualnych z dziećmi lub zwierzętami, oraz czynów i prezentacji gloryfikujących przemoc;

b) wyrządzania w jakikolwiek sposób szkody nieletnim;

c) uważać się, w obrębie wykorzystanych usług, za przedstawiciela, administatora lub w inny sposób odpowiedzialnego za obowiązki, lub pozostającego w związku z takimi osobami;

d) kolekcjonowania, przechowywania lub rozpowszechniania danych osobistych odwiedzjacych lub nadawców;

e) ingerowania w usługi lub powiązane z usługami serwery, sieci, uszkadzania lub przerywania ich;

f) nieprzestrzegania przpisów sieci powiązanych z usługami;

g) nagabywania, grożenia, zniesławiania, napastowania lub wprawiania w zakłopotanie odwiedzających lub innych nadawców;

h) kopiowania, powielania, naśladowania lub sprzedawania usług, treści lub części usług;

i) wykorzystywania usług operatora do celów komercyjnych, o ile nie zezwalają na to przepisy operatora;

j) podejmowania kroków reklamowych jakiegokolwiek rodzaju. Dotyczy to szczególnie starań, w jakikolwiek sposób, osób trzecich o względy nadawców lub odwiedzających. Nie obowiązuje to reklamy webmastera dla jego własnej działalności jako webmastera operatora;

k) werbowania innych nadawców i/lub odwiedzających.

Surowo zabrania się podawania lub zapisywania za pośrednictwem telefonu, maila lub chatu, odwiedzającym operatora, prywatnych lub komercyjnych adresów maiowych, numerów telefonów, numerów serwisowych lub adresów domen;

 

Przy naruszeniu wymienionych zakazów, operator może od razu zerwać umowę z webmasterem. Istniejące środki mogą zostać wstrzymane. W przypadku udowodnionego naruszenia tych reguł, każdorazowo przypada do zapłaty kara umowna w wysokości 5.000 EUR. Podnoszenie zarzutu trwających roszczeń pozostaje wyraźnie zastrzeżone.

 

Webmaster oddaje operatora do dyspozycji, na pierwsze żądanie wszystkich roszczeń osób trzecich, które wnoszone są  z powodu sprzecznych z prawem i naruszających obyczaje treści udostępnionych przez webmastera, w usługach operatora.

 

Jeżeli udostępniono webmasterowi oprogramowanie do wykonania swojej prezentacji, to technika pozostaje, pod warunkiem zwrotu, na okres trwania działalności, u nadawcy i musi zostać wręczona operatorowi po zakończeniu działania. Z techniki pozostawionej webmasterowi korzysta się wyłącznie do korzystania z usług oferowanych przez operatora. Użytkowanie prywatne lub manipulacja przy oprogramowaniu są zabronione.  Przy wystąpieniu problemów technicznych należy niezwłocznie powiadomić operatora.

 

 

§7. Ogólne rozliczenie świadczeń webmastera 

Za potwierdzenie usługi, na podstawie obciążenia, karty kredtytowej, telekomunikacji, webmaster otrzyma prowizję zgodnie z założonym okresem umowy pomiędzy webmasterem, nadawcą a odwiedzającym. Webmaster, wobec operatora, może wysunąć roszczenia z tytułu wypłat swojej prowizji tylko wtedy, gdy odwiedzający dokonuje płatności dla operatora.  W przypadku braku płatności, webmasterowi nie zostanie wypłacone wynagrodzenie. 

 

Operator jest zobowiązany udowodnić ewentualne braki płatności. Ustalenia, o rozliczeniu z webmasterem, mogą zostać zmienione, zgodnie z  § 13 niniejszych OWH.

 

§8. Rozliczenie usług telekomunikacyjnych webmastera

Do rozliczeń swoich usług, webmasterzy mogą posługiwać się, w różnych krajach, systemem telekomunikacyjnym, który umożliwia odwiedzającym odpłatny kontakt z nadawcą. Dla funkcjonalności, serwis jest zapewniony poprzez numery serwisowe. Analiza usług jest przedstawiona przez wewnętrzny dostęp do statystyk, który operator udostępnia webmasterom. System ma przygotowane dane z dowolnie wybranego okresu miesiąca bierzącego, jak również miesięcy poprzednich. 

 

Raz w miesiącu, operator wystawia webmasterowi rozliczenie za potwierdzone usługi. Rozliczenia tworzone są wyłącznie na podstawie danych zapisanych prez operatora. Dane, utworzone samodzielnie przez webmastera, nie stanowią podstawy do wyliczenia wypłacanej webmasterowi prowizji. Webmaster jest zobowiązany do wydrukowania danych rozliczeniowych, do których ma wgląd w swoim dostępie wewnętrznym. Nie ma możliwości przekazania danych rozliczeniowych za pośrednictwem poczty lub e-maila.

 

Operator jest uprawniony do częściowego lub całkowitego zablokowania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli wszczęte zostało postępowanie, policji lub prokuratury, przeciw webmasterowi,  lub przeciw osobie trzeciej, w związku z istniejącą umową pomiędzy webmasterem, odwiedzającym i operatorem. Webmaster jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania  operatora o rozpoczęciu postępowania dochodzeniowego przeciw niemu, jak również o zakończeniu postępowania. W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że webmaster wytworzył obrót telefoniczny, naruszając prawne ustalenia lub naruszając tę umowę, operator jest uprawniony do wstrzymania wynikającej z tego, wielkości obrotu wobec webmastera. Ewentualne, omyłkowo zawyżone i wypłacone webmasterowi wynagrodzenia zostaną odlicznone przy następnych wypłatach.

 

Prowizje webmastera będą obliczne po ok. 2 tygodniach po zakończeniu aktualnego okresu porozumienia. Dla webmastera wypłata nastąpi przelewem; minimalna kwota wypłaty wynosi 5 EUR. Przelew/ inne wypłaty następują z reguły tydzień po rozliczeniu. W przypadku gdy opóźnią się płatności przez Deutsche Telekom lub innych usługodawców telekomunikacyjnych, wypłaty przesuną się odpowiednio.

 

Tylko w ciągu 4 tygodni od wystawienia poszczególnego rozliczenia, webmaster może się z nim nie zgodzić. Operator, na sprzeciw webmastera, sprawdzi wystawione rachunki/uznania rachunków.

 

 

§9. Szczególne obowiązki webmastera przy usługach telekomunikacyjnych 

Webmaster zobowiązuje się dotrzymać warunków reguł przydziałowych, wydanych przez federalną agencję sieci, w aktualnym ujęciu, dla dodatkowych usług i katalogu kryteriów i zachowania, dobrowolnej samokontroli dla dodatkowych usług telefonicznych zarejestrowanego związku (FST).

 

Za treści swoich usług odpowiada wyłącznie webmaster, zgodnie z § 7 u. 1 ustawy o mediach (TMG). Zgodnie z § 8, 10 TMG operator nie ponosi odpowiedzialności za treści usług webmastera. 

 

Webmaster dotrzyma wszystkich norm prawnych dotyczących potwierdzenia usług dodatkowych. Jeżeli webmaster naruszy prawnie zdefiniowane obowiązki, a wobec operatora zostaną wysunięte roszczenia przez osoby trzecie, włącznie z posadami państwowymi, o niedopatrzeniu lub usunięciu szkód, to webmaster zwalnia operatora z odpowiedzialności w stosunku wewnętrznym na żądanie.

 

Webmaster zobowiązuje się do wyłącznie samodzielnego korzystania z numerów serwisowych będących przedmiotem umowy. Przekazanie lub pozostawienie numerów osobom trzecim, do dalszego użytkowania, jest dozwolone wyłącznie za pisemna zgodą operatora. 

 

 

§10. Podatki webmastera

Webmaster jest zobligowany do opodatkowania zarobionych kwot. Wypłata podatku następuje na podstawie ważnego poświadczenia o działalności gospodarczej, względnie na podstawie numeru podatku obrotowego, potwierdzonego przez właściwy urząd skarbowy lub doradcę podatkowego.

 

W przypadku gdy webmaster mieszka nie w Hiszpanii,, względnie prowadzi tam działalność gospodarczą, podatek nie jest wypłacany; nie jest wypłacany również wtedy, gdy nie ma ważnego potwierdzenia o działalności gospodarczej/numerze podatkowym. Przy spóźnionych przedłożeniach, potwierdzających działalność/numer podatkowy, podatek od wypłaconych już prowizji nie może zostać wypłacony wstecz. Webmaster zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania operatora o zamknięciu działalności gorpodarczej.

 

 

§11. Odpowiedzialność

Webmaster korzysta z usług operatora na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody  powstałe u webmastera, na skutek ściągania udostępnionego przez niego oprogramowania lub innych treści z internetu lub na podstawie innych transakcji w związku z usługami operatora.

 

Operator odpowiada, niezależnie od podstaw prawnych, tylko za szkody spowodowane umyślnie lub na skutek wyraźnego niedbalstwa. Operator odpowiada dalej za szkody spowodowane nieumyślnym naruszeniem istotnych, umownych obowiązków, lub brakiem cech przyrzeczonych.Poza tym, odpowiedzialność za nieumyślność jest wykluczona. Operator nie odpowiada za nadawców zarejestrowanych w systemie, jak również za webmasterów podporządkowanych innym webmasterom.

 

Odpowiedzialność, według ustawy o odpowiedzialności cywilnej, za szkody powstałe w związku z wadliwościią produktu, pozostaje nienaruszona. Operator nie przejmuje odpowiedzialności za zdolność funkcyjną i wolność techniczną dróg komunikacyjnych internetu lub innych dróg komunikacyjnych.  Odpowiedzialność za szkody, których przyczyny leżą w strukturach komunikacyjnych udostępnionych przez osoby trzecie, jest wykluczona.

 

Operator nie przejmuje odpowiedzialności za zachowanie odwiedzających, innych nadawców, webmasterów lub innych osób trzecich, oraz za treści lub oświadczenia przekazywane przez odwiedzających, nadwców, webmasterów lub osoby trzecie w ramach usług.

 

Operator nie gwarantuje solidności i wypłacalności odwiedzających. 

 

Aż do pełnego pokrycia wszystkich żądań operatora lub jego partnera umowy z kontaktów gospodarczych z webmasterem, operatorowi przysługuje prawo zatrzymania materiałów przekazanych przez webmastera.

 

 

§12. Trwanie umowy / wypowiedzenie

Operator nie jest zobowiązany do akceptacji ponownej rejestracji webmastera.

 

Umowa zostanie zawarta najpierw na czas nieokreślony. Może zostać wypowiedziana na piśmie, przez obie strony, bez dotrzymania terminów.  Nie ma potrzeby podawania powodów wypowiedzenia. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej (m.in. pocztą, faxem), lub drogą elektroniczną (e-mail).

 

Prawo, do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, nie zostaje przez to naruszone. Powodem wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez przedsiębiorstwo zachodzi szczególnie wtedy, gdy webmaster jest niepełnoletni, lub gwarantuje dostęp do systemu operatora osobom niepełnoletnim, gdy webmaster oferuje sprzeczne z prawem prezentacje – w szczególności prezentacje pornograficzne z udziałem dzieci i zwierząt, lub gdy operator zawiesza zakres swoich usług z powodów gospodarczych.

 

Po wygaśnięciu umowy, webmaster jest zobowiązany do zwrotu wszystkich utworzonych przez operatora materiałów i do usunięcia wszystkich ewentualnych kopii. Po wygaśnięciu umowy webmaster nie jest już uprawniony do oferowania usług w usługach operatora.

 

 

§13. Zmiany

Operator ma swobodę w kształtowaniu, pod względem treści, swoich usług, jak również w nazywaniu prowadzonej przez niego platformy. W każdej chwili może zmienić pojedyńcze, lub wszystkie usługi, przekształcić je lub zawiesić. Do tego w porozumieniu z §14, operator może wypowiedzieć umowę całkowicie lub częściowo, lub w razie potrzeby zaproponować zawarcie nowej umowy. Webmasterzy zostaną poinformowani o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Operator może w każdej chwili zmienić lub uzupelnić niniejsze OWH. Webmasterowi, każdorazowo, zostanie zwrócona uwaga na ewentualne zmiany lub uzupelnienia nieniejszych OWH. Zmienione, względnie uzupełnione OWH znajdą zastosowanie dopiero wtedy, gdy webmaster, po otrzymaniu wskazówek, ponownie skorzysta z usług operatora, potwierdzając przy tym, poprzez kliknięcie odpowiedzniego pola, w którym podczas rejestracji zgadza się z OWH, że akceptuje zmodyfikowane OWH. W przypadku, gdy webmaster nie zaakceptuje zmienionych OWH, operator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

§14. Postanowienia końcowe i właściwość miejscowa sądu 

Powiązania prawne podlegają prawu Hiszpania.

 

O ile jest to prawnie dopuszczalne, właściwość miejscowa sądu operatora jest w miejscu jego działalnoości.

 

Operator może wnieść skargi przeciwko webmasterowi również w miejscu jego zamieszkania, lub prowadzenia działalności.

 

W przypadku, gdy uregulowanie nieniejszych warunków handlowych nie odnosi skutku, nie narusza to poza tym skuteczności regulacji wynikających z umowy. W tym przypadku strony umowy zobowiązują się do ustalenia skutecznej klauzuli, która byłaby najbliższa tej nieskutecznej, pod względem sensu, jak również pd względem celów gospodarczych. Odpowiednio należy postepować w przypadku, gdy istniejące warunki handlowe wykazują luki i wymagają uzupełnionego projektu umowy. Rezygnacja operatora z wykonania, lub przeprowadzenia któregoś z praw lub ustanowień nieniejszych OWH, nie jest ostateczną rezygnacją z tego prawa, względnie z danego postanowienia. Roszczenia uboczne, zmiany i uzupełnienia do niniejszych OWH, wymagają formy pisemnej.

 

 

OWH stan z 2021 Tuineje, España

 

 
avs